Taus Xob -Thaiv Dab Phem

  • $30.00
    Unit price per 


Taus Xob - translated as Lightning Ax - used as protector against evil and bad spirits 

Taus Xob - siv thaiv dab. Yog muaj neeg phem siab tsis zoo tso dab tuaj rau koj, muaj rab Taus Xob yuav pab tau kom koj txhob raug cov dab ntawv. Yog muaj mob raug dab phem, muab coj los tso hnab ris hnab tso, muab tsau dej los so ib ce yuav pab tau koj